Gémes Természetjáró Egyesület

közhasznú szervezet 

Kezdőlap

Magunkról

Alapszabály

Fegyelmi Szabályzat

Pénzügyi Szabályzat

 

 

A Gémes Természetjáró Egyesület

ALAPSZABÁLYA

 

1. Az egyesület neve: Gémes Természetjáró Egyesület

rövidítése: Gémes TE

székhelye: Budapest XIX. kerület Hungária út 36.

működési területe: Magyarország

színe: piros-fekete

zászlaja: háromszög alakú, balról piros, jobbról fekete színű, középen az egyesület címere

címere: pajzs alakú, aranyszínű szegélyekkel. Felül fehér alapon aranyszínű GÉMES felirat, alatta balról piros, jobbról fekete alapon arany színnel T E felirat és gémeskút rajza, alsó, íves részén aranyszínű BP. felirat. A címer szélességének és magasságának aránya 3:4

alapításának ideje: 1987. október 16.

 

2. Az egyesület célja a természetjáró tevékenység feltételeinek szervezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése.

 

3. Az egyesület feladata, céljai megvalósulásának érdekében, hogy elsősorban az ifjúsági korosztály vonatkozásában:

·  felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárást

·  

·  a természetjárásban részt venni szándékozókat szervezett keretek között mozgósítsa a szabadidő hasznos eltöltésére

·  

· ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek

·  

· nevelje a természetjárókat természeti és épített környezetünk öntevékeny megismerésére és megvédésére

·  

· az általa működtetett természetjáró létesítményben kulturált körülményeket biztosítson a létesítményt igénybevevő természetjáróknak

·  

 

4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el, részükre anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési vagy uniós képviselői, megyei, fővárosi, kerületi illetve kisebbségi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

 

5. Az egyesület tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek.

 

6. Az egyesület cél szerinti közhasznú tevékenysége: sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. (1997.évi CLVI. tv. 26. § c pontjának 14. alpontja szerint)

 

7. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az egyesületi tagokon kívül más is részesülhet.

 

8. Az egyesület tagjának jelentkezhet bármely természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályt elfogadja és vállalja a tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Az egyesület tagja rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tag lehet. Az egyesület rendes tagja csak természetes személy lehet.

 

9. Az egyesület tagjának való jelentkezés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és önkéntes kilépéssel, elhalálozással, törléssel vagy fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg. Az egyesületi tag felvételekor rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagi minősítést kaphat. Tiszteletbeli tagság az egyesületet erkölcsileg vagy anyagilag támogatóknak – a tagsági jogviszony elfogadása esetén - adományozható is.

 

10. Az a rendes tag, aki a tárgyév utolsó napjáig felszólítás és a nem fizetés következményeire való figyelmeztetés ellenére nem fizeti meg a részére megállapított éves tagdíjat pártoló vagy tiszteletbeli taggá minősíthető vagy tagsági jogviszonya törléssel megszüntethető. Az egyesület rendes tagja saját kérésére bármikor pártoló vagy tiszteletbeli taggá minősíthető.

 

11. Az egyesület pártoló tagja tiszteletbeli taggá minősíthető vagy tagsági jogviszonya törléssel megszüntethető, ha a tárgyév utolsó napjáig felszólítás és a nem fizetés következményeire való figyelmeztetés ellenére nem fizeti meg a részére megállapított éves tagdíjat. Az egyesület tiszteletbeli tagja tagdíjat nem fizet, tagsága törléssel akkor szűntethető meg, ha a két legutóbbi rendes tisztújító közgyűlés közötti időszakban az egyesületben vagy az egyesület érdekében tevékenységet nem fejtett ki. Az egyesület pártoló vagy tiszteletbeli tagja – a tagsági díj megfizetése és egyesületen belüli természetjáró tevékenysége esetén – az egyesület rendes tagjává minősíthető. Az egyesület tiszteletbeli tagja a tagsági díj megfizetése esetén az egyesület pártoló tagjává minősíthető.

 

12. Az egyesületi tag joga:

· az esetleges létszámkorlátok határain belül részt vehet az egyesület túráin és egyéb rendezvényein

·  

· előzetes felhatalmazás alapján az egyesületet képviselve részt vehet a túramozgalmakban illetve más szervezet túráin, versenyein, rendezvényein

·  

· a részére biztosított mértékben használhatja az egyesület létesítményeit, felszereléseit, eszközeit, igénybe veheti a kedvezményeket

·  

· részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, az egyesület rendes tagja szavazati, választási joggal rendelkezik

·  

· az érvényes jogszabályok figyelembe vételével tisztségekre választható, elnökségi ill. Felügyelő Bizottsági tagságra csak az egyesület rendes tagja választható.

·  

· véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet és a természetjárást érintő kérdésekben

·  

· kezdeményezheti az egyesület közgyűlésének meghatározott céllal történő összehívását

·  

· panasszal élhet, vizsgálatot indítványozhat a Felügyelő Bizottságnál

·  

· a közgyűlés vagy az elnökség megbízásából elláthat minden, az egyesületi élettel összefüggő feladatot

·  

· az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát az érvényes jogszabályok szerint az ügyészség vagy a bíróság előtt megtámadhatja

·  

 

13. Az egyesületi tag kötelessége:

· az egyesületi szabályzatok és határozatok betartása

·  

· az egyesület céljai megvalósulásának elősegítése

·  

· sportszerű magatartás, a környezet- és természetvédelmi előírások betartása és lehetőség szerinti betartatása

·  

· az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek legjobb tudása szerinti teljesítése

·  

· az egyesület anyagi és erkölcsi értékeinek megóvása, gyarapítása

·  

· a képzett túravezetők lehetőség szerinti aktív részvétele a programok szervezésében és lebonyolításában

·  

· rendes és pártoló tagok esetében az egyesületi tagdíj megfizetése

·  

 

14. Az egyesület legfelsőbb szerve az egyesület közgyűlése. A rendes közgyűlést évente egyszer, március 31-ig össze kell hívni. Az alapítástól számított ötévenként ősszel tisztújító közgyűlést kell tartani. Harminc napon belül össze kell hívni a rendkívüli közgyűlést a rendes tagok legalább egyharmadának, az elnökségi tagok több, mint felének vagy a Felügyelő Bizottságnak a cél megjelölése mellett történő írásbeli kívánságára, valamint akkor, ha az ügyészség ill. bíróság írásban indítványozza az összehívást. A közgyűlés jogosult bármely választott vagy kinevezett tisztségviselő illetve testület bármely döntésének megváltoztatására, megsemmisítésére.

 

15. A közgyűlést az elnökség hívja össze. Amennyiben a közgyűlést az elnökség a megadott határidőn belül nem hívja össze, úgy azt a Felügyelő Bizottság is összehívhatja. A közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól a rendes tagokat legalább 14 nappal a közgyűlés előtt értesíteni kell. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belülre ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagokat a távolmaradás következményeire a közgyűlés összehívója előzetesen figyelmeztette valamint ha a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása a résztvevők közül a korlátozások figyelembe vételével szabályosan megtörténhet.

 

16. A közgyűlés határozatait - az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását is - általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a jelenlévő rendes tagok többségének kívánságára. A közgyűlés határozatait a jelenlévő rendes tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat nem fogadható el. Alternatív javaslatok közti választásnál szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott javaslatok között ismételt szavazást kell tartani. Újbóli szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. Amennyiben a közgyűlés levezető elnöke tartózkodik a szavazástól vagy a határozathozatalban bármely ok miatt nem vehet részt sorshúzást kell tartani.

 

17. A közgyűlés tisztségviselői a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő. A közgyűlés tisztségviselőit a jelenlévő tagok közül a közgyűlés választja meg. A levezető elnök feladata a közgyűlés szabályszerű levezetése, a közgyűlés rendjének biztosítása. A jegyzőkönyv-hitelesítők nem lehetnek az elnökség tagjai.

 

18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének alá kell írni. A jegyzőkönyv-hitelesítők a közgyűlés zárása után hitelesítik a jelenléti ívet. A közgyűlés határozatairól a rendes tagokat és más érintetteket az egyesület elnöke köteles tájékoztatni.

 

19. A közgyűlési határozathozatalban nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatás kivételével bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

20. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

· az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása

·  

· az alapszabály elfogadása, módosítása

·  

· a Magyar Természetjáró Szövetséghez való tartozás kimondása ill. megszüntetése

·  

· az egyesület elnökének, alelnökének, 3 titkárának a következő tisztújító közgyűlésig történő megválasztása, ezen funkcióktól bármely ok miatt megvált személy helyére a következő tisztújító közgyűlésig új személy választása

·  

· az egyesület tiszteletbeli elnökének határozatlan ideig történő megválasztása

·  

· a Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának a következő tisztújító közgyűlésig történő megválasztása, ezen funkcióktól bármely ok miatt megvált személy helyére ugyanezen időpontig új személy választása

·  

· az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak valamint a tiszteletbeli elnöknek e tisztségükből fegyelmi határozattal történő felmentése illetve az egyesületből való kizárása valamint törlése

·  

· a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása

·  

· az egyesület elnökségének illetve Felügyelő Bizottságának beszámoltatása

·  

· az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és az éves költségvetési terv elfogadása

·  

· a Fegyelmi Szabályzat és a Pénzügyi Szabályzat elfogadása és módosítása

·  

· döntés az elnökség vagy a Felügyelő Bizottság által hozott fegyelmi határozat iránti fellebbezés ügyében

·  

· rendes tag felvétele vagy pártoló illetve tiszteletbeli tag rendes taggá való átminősítése

·  

· az egyesületi tagdíj meghatározása

·  

· az egyesület elnökének vagy alelnökének felhatalmazása egyesületi ingatlantulajdon eladására, vételére

·  

 

21. Az egyesület tiszteletbeli elnökének feladata az egyesület szellemiségének alakítása, formálása, az egyesület munkájának javaslatokkal, iránymutatásokkal való segítése. A tiszteletbeli elnök mandátuma a közgyűlés általi megválasztásától kezdődően határozatlan ideig tart. A tiszteletbeli elnök mandátuma csak a halála, önkéntes lemondása, fegyelmi határozattal történő felmentése illetve az egyesület tagjai sorából való kilépése, törlése vagy fegyelmi határozattal történő kizárása esetén szűnik meg. A tiszteletbeli elnök funkciójának betöltése nem kötelező.

 

 

22. A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre:

· az egyesület ill. az elnökség munkájának figyelemmel kisérése

·  

· az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének ellenőrzése

·  

· a közgyűlési ill. elnökségi határozatok betartásának ellenőrzése

·  

· az egyesület szabályszerű gazdálkodásának ellenőrzése

 

· a tisztújító és az időközi választások szabályszerűségének ellenőrzése

 

· a hozzá érkezett panaszok kivizsgálása, kivizsgáltatása

·  

· elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjai felett

·  

· szükség esetén a közgyűlés összehívásának kezdeményezése, az Alapszabályban meghatározott esetben a közgyűlés összehívása.

·  

 

23. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek az elnökség tagjai, az egyesülettel munkaviszonyban vagy szerződéses viszonyban álló személyek illetve ezek közeli hozzátartozói. Ellenőrzési és kivizsgálási tevékenységükhöz szükség esetén egyesületen belüli vagy külső szakértő segítségét is igénybe veheti. A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma a közgyűlés általi megválasztásuktól a következő tisztújító közgyűlésen történő felügyelő bizottsági választás befejezéséig tart. A felügyelő bizottsági tagság a mandátum lejártát megelőzően csak a tag halála, önkéntes lemondása, fegyelmi határozattal vagy összeférhetetlenség miatt történő felmentése illetve az egyesület tagjai sorából való kilépése, törlése vagy fegyelmi határozattal történő kizárása esetén szűnik meg.

 

24. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, szükség szerint, de évente legalább egyszer, az éves pénzügyi beszámoló elfogadása előtt illetve akkor, ha a másik két Felügyelő Bizottsági tag azt egybehangzóan kéri. Az ülés határozatképes, ha azon legalább két bizottsági tag jelen van, határozathozatalához legalább két bizottsági tag egyöntetű szavazata szükséges. A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet valamennyi jelenlevő bizottsági tagnak alá kell írni. A bizottság határozatairól a rendes tagokat és más érintetteket a Felügyelő Bizottság elnöke köteles tájékoztatni.

 

25. Az egyesület tevékenységét két közgyűlés között a három tagból álló elnökség irányítja. Az elnökség tagjai az egyesület elnöke, alelnöke és titkára. Az elnökség tagja ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. Az elnökség tagjainak mandátuma a közgyűlés általi megválasztásuktól a következő tisztújító közgyűlésen történő elnökségi választás befejezéséig tart. Az elnökségi tagság a mandátum lejártát megelőzően csak a tag halála, önkéntes lemondása, fegyelmi határozattal történő felmentése illetve az egyesület tagjai sorából való kilépése, törlése vagy fegyelmi határozattal történő kizárása esetén szűnik meg.

 

26. Az egyesület elnökségének nem lehet tagja az, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő a megszűnést megelőző három évben, melyet felszámoltak. Két évig nem lehet az egyesület elnökségének tagja ill. a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásait nem egyenlítette ki.

 

27. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség valamelyik tagja vagy a Felügyelő Bizottság illetve annak elnöke indítványozza. Az elnökségi üléseket az egyesület elnöke hívja össze, aki az ülés összehívásakor közli a tervezett napirendi pontokat. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább kettő elnökségi tag jelen van. Az elnökség határozatait legalább kettő elnökségi tag egyöntetű szavazatával hozza. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet valamennyi jelenlevő elnökségi tagnak alá kell írni. Az elnökség határozatairól a rendes tagokat és más érintetteket az egyesület elnöke köteles tájékoztatni. Az elnökségi ülésen jelen nem levő elnökségi tag nem szavazhat, de véleményét írásban előre kinyilváníthatja, amit az elnökségi ülésen kötelező felolvasni. Külön kérésre az írásos véleményt a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

28. Az elnökségi határozathozatalban nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatás kivételével bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

29. A közgyűlési, elnökségi és Felügyelő Bizottsági határozatokról az egyesület elnökének nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a határozatok sorszámát, pontos szövegét, elfogadásának arányát, nyílt szavazás esetén - kérésükre - a döntést ellenzők személyét.

 

30. Az egyesület elnökségének feladatai és hatásköre:

· a közgyűlés munkájának előkészítése, összehívása, határozatainak végrehajtása és végrehajtatása

·  

· a Magyar Természetjáró Szövetség kivételével az egyesület valamely más szövetséghez vagy szervezethez való tartozásának kimondása ill. megszüntetése

·  

· az egyesületi tagok felvétele, törlése, nyilvántartása, az Alapszabályban meghatározott feltételek alapján pártoló vagy tiszteletbeli taggá való nyilvánítása

·  

· a tagdíjfizetés végrehajtatása, nyilvántartása, a rendes és pártoló tagok részére - a tagdíj megfizetése után - igazolvány kiállítása, érvényesítése

·  

· az utalványozási, ellenjegyzési és munkáltatói jogkörrel rendelkező személyek meghatározása

 

· a tisztújító közgyűlés illetve a funkciójától bármely ok miatt megvált elnökségi vagy felügyelő bizottsági tag helyére történő időközi választás megszervezése, előkészítése

·  

· az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek biztosítása

·  

· az egyesület szervezeti felépítésének és az ehhez kapcsolódó szabályzatoknak a meghatározása, megváltoztatása

·  

· az ezzel kapcsolatos tisztségviselők kinevezése, beszámoltatása, visszahívása

·  

· elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása a tagok felett

·  

· jutalmak, címek, kitüntetések adományozása, ill. az illetékes szervhez való felterjesztése

·  

· a tagok rendszeres tájékoztatása

·  

· saját munkájának és ügyrendjének szabályozása, az elnökségen belüli munkamegosztás megállapítása

·  

· az elnök, elnökségi tag vagy az elnökség által kinevezett tisztségviselő vagy testület bármely döntésének megváltoztatása, megsemmisítése

·  

 

31. Az egyesület elnökségi tagjainak feladatai és hatásköre:

· rendszeres és tevékeny részvétel az elnökség munkájában

·  

· intézkedés és döntés az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

·  

· felelősség az elnökség határozataiért, kivéve ha ellenvéleményét a határozat meghozatalakor a jegyzőkönyvben határozottan kinyilvánította

·  

 

32. Az egyesület elnökének feladatai és hatásköre:

· az elnökség munkájának vezetése és szervezése

·  

· az egyesület képviselete

·  

· az egyesület gazdálkodásának irányítása

·  

· utalványozási és munkáltatói jogkör gyakorlása

·  

· intézkedés és döntés a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

·  

 

33. Az egyesület jogi személy, melyet az egyesület elnöke vagy alelnöke képvisel. Képviseleti jogkörüket esetenként vagy az ügyek elnökség által meghatározott csoportjára nézve a titkárra vagy  más egyesületi tagra is átruházhatják.

 

34. Az egyesület alelnöke az egyesület elnökének tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel átveszi az elnök munkáját akkor is, ha a hatáskörök átruházása bármely ok miatt nem jöhetett létre. Az akadályoztatás elhárulása után a végzett tevékenységről köteles az egyesület elnökét haladéktalanul részletesen tájékoztatni.

 

35. Az egyesület a rá vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából térítés nem illeti meg. Az egyesület bevételei a tagdíjakból, támogatásokból valamint az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység bevételeiből állnak. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végezhet.

 

36. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, másodlagosan végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a cél szerinti tevékenységére kell fordítania.

 

37. Az egyesület tagjai felett a tagsági minőségükben elkövetett vétségük esetén az elnökség, az elnökség tagjai felett a Felügyelő Bizottság a közgyűlés által elfogadott Fegyelmi Szabályzat alapján gyakorolja az első fokú fegyelmi jogkört. A kiszabott fegyelmi büntetés ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezéssel élni, melyet a fegyelmi eljárást lefolytató szerv vezetőjéhez kell benyújtani.

 

38. Az egyesület közgyűlése és az elnökségi ülések valamint a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, a közhasznúsági jelentés illetve az egyesület működésével kapcsolatos iratok - a személyes adatokat tartalmazó részek kivételével - nyilvánosak, ezekbe az egyesület elnökével történő előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.

 

39. A közgyűlés és az elnökség határozatairól a rendes tagokat az egyesület elnöke köteles tájékoztatni. Az egyesület működésével, a közhasznú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos információkat, a közgyűlési határozatokat valamint a közhasznúsági jelentést az egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

40. Az egyesület megszűnik, ha:

· a közgyűlés kimondja feloszlását vagy más egyesületbe való beolvadását

·  

· a bíróság feloszlatja illetve megállapítja megszűnését

·  

 

41. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt. Amennyiben a közgyűlés nem dönt a vagyon sorsáról illetve ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy a bíróság ill. ügyészség megállapítja a megszűnését vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell használni.

 

Záradék: A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Gémes Természetjáró Egyesület közgyűlése 2012. november 25-én a 8/2012. (XI.25.) Kgy. számú határozatával elfogadta.