Gémes Természetjáró Egyesület

közhasznú szervezet 

Kezdőlap

Magunkról

Alapszabály

Fegyelmi Szabályzat

Pénzügyi Szabályzat

 

 

A Gémes Természetjáró Egyesület

pénzügyi szabályzata

 

1.    A pénzügyi szabályzat az egyesület pénzeszközeinek és vagyontárgyainak kezelésére, utalványozására, nyilvántartására terjed ki.

2.    Az egyesület pénzeszközei bankszámlán vagy házipénztárban lehetnek illetve követelésként jelentkezhetnek.

3.    Az egyesület vagyontárgyai tárgyi eszközként illetve forgóeszközként jelentkezhetnek. A tárgyi eszközök nyilvántartását és értékelését, a tárgyi eszközök tervezett és terven felüli amortizációját, a leírási kulcsokat illetve az értéknövekedést az éves beszámoló részeként a közgyűlés jogosult elfogadni. A tárgyi eszközök leltári helyének meghatározása az elnökség hatásköre.

4.    A bankszámla feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke, alelnöke és titkára gyakorolja, úgy, hogy a rendelkezéshez hármuk közül kettő együttes aláírása szükséges. A bankszámlát vezető pénzintézetet az elnökség jelöli ki.

5.    A házipénztárt az egyesület elnöke vagy az elnökség által kijelölt személy kezeli teljes anyagi felelősség mellett. A házipénztárban levő pénz mennyisége nincs maximálva.

6.    Az egyesület bankszámlájához kapcsolódva az egyesület elnöke, alelnöke vagy titkára - teljes anyagi felelősség mellett - bankkártyát használhat, melyen a készpénzfelvétel valamint a kártyás vásárlás napi limitje maximum 100.000 – 100.000 Ft lehet. A kártya birtokosa a kártya kódját más személynek csak saját felelősségére adhatja ki. A bankszámlával kapcsolatos elektronikus ügyintézésre az egyesület elnöke, alelnöke vagy titkára jogosult.

7.    Az egyesület kiadásainak utalványozása a következők szerint történik:

-  50.000 Ft-ig az egyesület elnöke vagy alelnöke egy személyben

-  50.000 – 200.000 Ft között az egyesület elnöke az alelnökkel vagy a titkárral egyetértésben

-  200.000 – 1.000.000 Ft között az egyesület elnöke elnökségi határozattal

    felhatalmazva

-  1.000.000 Ft felett valamint ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzést érintő kiadásnál

    összegtől függetlenül az egyesület elnöke közgyűlési határozattal felhatalmazva.

8. Az egyesület vagyontárgyainak értékesítése a következők szerint történik:

-  nulla értékű  vagy 50.000 Ft alatti értékkel nyilvántartott vagyontárgyat az egyesület elnöke az alelnökkel vag a titkárral egyetértésben átadhat maradványértéken vagy ennél magasabb piaci értéken való térítés ellenében

-   50.000 – 1.000.000 Ft közötti értékkel nyilvántartott vagyontárgyat az egyesület elnöke elnökségi határozattal átadhat maradványértéken vagy ennél magasabb piaci értéken való térítés ellenében

- 1.000.000 Ft feletti értékkel nyilvántartott vagyontárgyat valamint ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzést érintő vagyontárgyat értéktől függetlenül az egyesület elnöke közgyűlési határozattal értékesíthet maradványértéken vagy ennél magasabb piaci értéken való térítés ellenében.

9. A kiadások utalványozásánál a közgyűlés által elfogadott éves költségvetésre tekintettel kell lenni, a költségvetési keretek a tartalékkeret illetve a többlet bevételek terhére léphetők át.

         10. Az egy éven túl használatos, 20.000 Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgyat nyilvántartásba kell venni. A vagyontárgyat nulla értékre történő leíráskor a nyilvántartásból törölni kell. A vagyontárgy értékesítése illetve megsemmisülése esetén a terven felüli értékcsökkenést a beszámolóban jelezni kell.

         11. Az egyesület pénzeszközeit csak céljai megvalósulását nem veszélyeztető mértékben adhatja kölcsön. A kölcsönadás utalványozására a kiadások utalványozásának szabályai érvényesek. A kölcsönadásért az egyesület kamatot nem számíthat fel.

12. Az egyesület csak céljai megvalósulását nem veszélyeztető mértékben kérhet kölcsönt illetve vehet fel hitelt. A kölcsön illetve hitel felvételére a kiadások utalványozásának szabályai érvényesek. Tagi kölcsön esetén az egyesületi tag részére kamat nem fizethető.

         13. Az egyesület pénzügyi tevékenységéhez kapcsolódó beszámolók, bevallások elkészítése, az egyszeres könyvvitel szabályai szerinti nyilvántartások, számlatömbök vezetése,  az egyesület elnökének vagy az elnökség által kijelölt személynek a feladata, tevékenységét teljes anyagi felelősség mellett végzi.

        14. Az egyesület elnöke saját maga vagy közeli hozzátartozója illetve ezen személyek által jegyzett vállalkozások számára nem utalványozhat, kölcsönt nem adhat, vagyont nem adhat át. Ez esetben illetve akkor, ha az elnök az utalványozásban bármely okból akadályoztatva van az utalványozás joga az alelnököt illeti meg az általános szabályok alábbi változtatásával:

    ahol a szabályzat elnököt említ ott alelnököt

    ahol a szabályzat elnököt az alelnökkel egyetértésben szöveget említ ott alelnököt  a titkár egyetértésével szöveget kell érteni.

      15. Amennyiben az egyesület alelnöke tevékenységének végzésében akadályoztatva van, úgy az egyetértési jogot helyette a titkár gyakorolja, utalványozási jogot azonban a titkár ilyen esetben sem gyakorolhat.

 

       Záradék: A Pénzügyi szabályzatot az egyesület közgyűlése 2012. november 25-én a 14/2012.(XI.25.) Kgy. számú határozatával elfogadta.