Gémes Természetjáró Egyesület

közhasznú szervezet 

Kezdőlap

Magunkról

Alapszabály

Fegyelmi Szabályzat

Pénzügyi Szabályzat

 

 

A Gémes Természetjáró Egyesület

fegyelmi szabályzata

 

1.    A fegyelmi szabályzat hatálya az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjaira (továbbiakban az egyesület tagja) terjed ki.

2.    Sportfegyelmi eljárást lehet folytatni az egyesület tagjával szemben, ha

- az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait

- az egyesület létesítményének házirendjét

- a sportesemény versenyszabályzatát

- a környezet- és természetvédelmi szabályokat

vétkesen megszegi, kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy az egyesület hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít.

3.    A sportfegyelmi eljárást a taggal szemben az egyesület elnöksége, az egyesület elnökségi tagjával szemben az egyesület Felügyelő Bizottsága folytatja le. A kiszabott fegyelmi büntetés ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezéssel élni, melyet a fegyelmi eljárást lefolytató szerv vezetőjéhez kell benyújtani, a fegyelmi határozat közlését követő 8 napon belül.

4.    Az egyesület tagjára sportfegyelmi büntetésként

- szóbeli figyelmeztetés

- írásbeli megrovás

- kedvezmények csökkentése, megvonása

- sporttevékenységtől meghatározott időre való eltiltás

- kinevezett tisztségből való felmentés

- választott tisztségből való felmentés (első fokon a felmentésre való javaslat)

- az egyesületből való kizárás

büntetés szabható ki. A fenti büntetések egymással együttesen is kiszabhatók.

5.    A sporttevékenységtől való eltiltás lehet

- versenyzéstől

- versenybírói tevékenységtől

- az egyesület meghatározott programjainak látogatásától

- az egyesület létesítményének látogatásától

- mindennemű egyesületi tevékenységtől

való eltiltás.

6.    Az egyesület tagjától szándékos vagy vétkesen gondatlan károkozás esetén az eredeti állapot helyreállítási költségeinek megtérítése követelhető. Ezen felül fegyelmi büntetésként pénzbüntetés nem szabható ki. Választott tisztségből való felmentés büntetést csak az egyesület közgyűlése szabhat ki. A fegyelmi eljárást lefolytató szerv ez irányú javaslata esetén a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Az egyesületi tevékenységtől illetve a programok látogatásától való eltiltás az egyesület közgyűlésén való részvételi jogot nem érinti.

7.    A büntetés időtartama a kedvezmények csökkentése, megvonása illetve a sporttevékenységtől való eltiltás esetén a két évet nem haladhatja meg.

8.    A fegyelmi büntetés elleni fellebbezés a büntetés foganatosítására halasztó hatályú. Fellebbezés esetén az egyesület elnökségének a fellebbezés beérkezését követően szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás büntetés esetében 90 napon belül, egyéb esetben 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell az adott témában összehívnia. A közgyűlés döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Fellebbezés esetén a közgyűlés az elsőfokú döntésnél súlyosabb büntetést nem szabhat ki.

9.    Az időtartamban meghatározott sportfegyelmi büntetés az időtartam elteltekor, az egyéb sportfegyelmi büntetés a foganatosítása után azonnal elévül.

 

Záradék: A Fegyelmi szabályzatot az egyesület közgyűlése 2006. március 12-én 9/2006.(III.12.) Kgy. számú határozatával elfogadta.